KARRIERA

Përtej avancimit të teknologjisë, suksesi i një kompanie varet nga aftësia e burimeve njerëzore. Njërëzit gjithnjë janë kapitali më i çmuar i një biznesi dhe fuqia e grupit është e pazëvendësueshme. Suksesi arrihet atëherë kur kultura e një kompanie inkurajon zhvillimin, rritjen e mëtejshme, promovimin, inovacionin. Parimet më të rëndësishme në Albgroup janë respekti për stafin, krijimi i vlerave të përbashkëta dhe inkurajimi i realizimit të talentit të gjithsecilit. Kompanitë e Albgroup investojnë në mënyrë të qartë në një plan zhvillimi karriere për secilin punonjës të tyre.  

Internship

Ne besojmë tek potenciali i të rinjëve, dëshira dhe vullneti i një fryme të re e cila mund të gjenerojë zgjidhje inovative. Studentët që bashkohen në praktika pune në kompanitë e Albgroup përfshihen në detyra praktike, me objektiva të qarta duke synuar zhvillim e tyre profesional. Politikat tona të punësimit gjenerojnë gjithnjë vende vakante pune për praktikantët më të mirë.

Vende Vakante

Albgroup mirëpret çdo aplikim në pozicionet vakante të punës për secilin që mendon se i nevojitet një ambient pune sfidues, me mundësinë për t’u rritur, më dëshirën për të sjellë ndryshim në praktikat e përditshme. Jemi në çdo kohë në kërkim të personave ambicioz dhe pozitiv.