ACADEMY

 

Tregu bëhet gjithmonë e më kërkues, konkurenca rritet dhe nevoja për t’ju përgjigjur këtyre trendeve në mënyrë profesionale tashmë është domosdoshmëri. Albacademy lindi si një nevojë e jona dhe e klientëve tanë. Shërbimet dhe produktet mund të jenë profesionale vetëm nëse stafi që i ushtron ose përdor ka aftësitë e nevojshmë në aplikimin e tyre. Në Albacademy janë bërë bashkë ekspertët më të mirë në fusha të ndryshmë të cilët synojnë të zhvillojnë konsulenca ose trajnime duke aplikuar praktikat më të mira, jo vetëm të eksperiencës së tyre. Zhvilluam një akademi për t’i ardhur në ndihmë biznesve, për të ndërtuar njësitë, departamentet, strukturat e nevojshme, por gjithashtu ndërtuam kurrikula profesionale për trajnimin e individit dhe stafit të çdo biznesi. Albacademy është partner i disa projekteve ndërkombëtare ku vizioni i përbashkët është se zhvillimi kapaciteteve njerëzore ndikon jo vetëm në rritjen dhe zhvillimin e një biznesi, por mbi të gjitha ndikon në zhvillimin e një kulture të re në burimet njerëzore.

 

Zhvillohu me Albacademy

Business development with clear practices

Improving staff skills

Increase personal capacity

Creating new procedures and policies in the company

International projects

Business consulting

Cities

Trained individes